Abonnemangsvillkor – WGR Exponera

Del 1 – Allmänna villkor

Efter erlagd full betalning i enlighet med nedanstående villkor, äger kunden av WGR Data AB (hädanefter benämnd Smooth Internet Group), rätt att erhålla och nyttja den tjänst som abonnemanget avser. Kunden accepterar i och med undertecknandet av avtalet de här i angivna villkoren och förbinder sig att följa de allmänna villkoren för Smooth Internet Group’s tjänster. Om undertecknat avtal ej kommer Smooth Internet Group tillhanda räknas erlagd likvid för tjänsten som godkännande av villkoren.

1:1 Priser
De priser som, vid tidpunkten för tecknande av nytt abonnemangsavtal eller tidpunkt för automatiskt förlängning av ny avtalsperiod, anges i, för tidpunkten aktuell prislista är gällande för prissättning. Alla prisangivelser är exkl. moms. Ev ändringar och tillägg i webbutikens funktionalitet, exempelvis specialfunktioner ingår ej i hyran för webbutiken utan offereras separat från fall till fall.

1:2 Betalningsvillkor och kredit
Kunden skall till Smooth Internet Group betala för den tjänst som avtalet avser och ges endast rätt av disponera den tjänst som avtalet avser. Sedvanlig kreditprövning kan komma att utföras.
Betalningsvillkor är 20 dagar för kreditgodkända kunder, i övriga fall tillämpas förskottsbetalning.

2: Domännamn
Om kunden önskar eget nationellt domännamn (tex företaget.se) måste de riktlinjer som utfärdats av IIS följas. IIS ansvarar för registreringen av nationella domännamn i Sverige. Smooth Internet Group administrerar endast registreringen, sålunda kan Smooth Internet Group ej ta ansvar för domännamnens riktighet eller giltighet. Smooth Internet Group kan ej heller påverka ev. avgifter från IIS i samband med registreringen eller underhåll av domännamn.

3: Avtalstiden
Alla abonnemang tecknas för en period om minst 12 månader. Avtalet är därefter löpande kvartalsvis och utan uppsägning av kund förlängs avtalet automatiskt med en ny period om 3 månader. Detta förutsatt att det inte sägs upp av Smooth Internet Group i enlighet med punkt 4.

4: Förtida uppsägning
Smooth Internet Group äger rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal i de fall kunden genom försummelse eller vårdslöshet gör sig skyldig till kontraktsbrott. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som ägs av Smooth Internet Group, är kopplade till Smooth Internet Group av Smooth Internet Group ägda bolag eller till Smooth Internet Group anlitade leverantörer eller kunder. Kunden garanterar att han/hon inte kommer att använda Smooth Internet Group’s tjänster för obscen, kriminell, omoralisk eller förtalande verksamhet eller på annat sätt agera på sådant sätt vilket kan anses strida mot vedertagna normer om etik och moral. Skulle kund bryta mot de här uppställda reglerna, äger Smooth Internet Group rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal och avsluta kundens konto. Smooth Internet Group förbehåller sig rätten till fri prövning och beslut enligt ovanstående regler.

5: Ansvarsbegränsning
Smooth Internet Group kan inte utöva någon kontroll över vilken information som Smooth Internet Groups kunder förmedlar och skall inte hållas skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott eller liknande. Smooth Internet Group skall inte heller hållas skadeståndsskyldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller Smooth Internet Group’s datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Smooth Internet Group skall inte heller på något sätt hållas skadeståndsskyldig för direkt eller indirekt förlust, följdskada innefattande bl a produktions och inkomstbortfall, förlust av data, skada på annans egendom, anspråk för utomstående etc.

6: Force major
Smooth Internet Group skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som befriande omständighet skall bl a anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse eller allmän knapphet på transport, varor eller energi.

7: Villkorsändring
Dessa villkor gäller tillsvidare.

8: Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Smooth Internet Group.

9: Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rätt, vilka inte kan lösas genom direkta förhandlingar mellan parterna skall avgöras av svensk domstol.

Del 2 – Särskilda villkor för tjänsten Webbhotell och för tjänster där serverutrymme ingår såsom webbutik.

Här anges de specifika villkor som gäller för tjänsten webbhotell hos Smooth Internet Group/Oderland

2.1. Särskilt om Internettjänster
Kunden ansvarar för att lösenord som erhålls från Smooth Internet Group i samband med Internetanslutningen ej sprids eller används av annan. Skulle det komma till Kundens kännedom att lösenord nyttjas av andra, är Kunden skyldig att genast informera Smooth Internet Group om det inträffade. Kunden förbinder sig att följa de särskilda bestämmelser som gäller på området (t.ex. avseende intrång i nätverk, olaga spridning och publicering) samt de användaranvisningar som Smooth Internet Group meddelar.

Smooth Internet Group tillåter inte trakasseri av personer eller företag och spridning eller medverkan till spridning av information som kan anses vara rasistisk, oetisk, olaglig, pornografisk, eller på annat sätt kränkande webbsidor, kunden riskerar då att domänen omgående stängs av och kontot/avtalet avslutas. Kunden får ej massutskicka e-post till mottagare som ej godkänt eller begärt aktuell information.

2.2 Kundens ansvar
Kunden förbinder sig att följa svensk, amerikansk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kunden skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna i IP-nätet. Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till IP- nätet i dess helhet och ej heller hos Smooth Internet Group. Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens med e-mail etc. Kunden ansvarar för att flyttningar av extra domäner till kontot flyttas till Smooth Internet Group:s DNS:er Kunden ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.

2.3 WWW-policy

Smooth Internet Group vill inte själva eller att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet. Smooth Internet Group förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

Smooth Internet Group har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan Kunden avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

Webbabonnemang innebär att Kunden har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via WWW eller FTP-teknik. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via FTP eller under kontrollpanelen.

Smooth Internet Group skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket webb-sidorna publiceras. Det skall av webb-sidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.

Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc – till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte webbägarens ansvar.

2.4 Domänhantering
Smooth Internet Group svarar inte för att registrering av Kundens ansökta domännamn godkänns eller för eventuella merkostnader som kan uppstå för Kunden om domännamnsansökan avslås.

Om överföringen av domännamn från annan operatör tar längre tid än överenskommen leveranstid och dröjsmålet beror på annan än Smooth Internet Group, är Kunden inte berättigad till ersättning.

Vid registrering av .se domäner godkänner kunden genom detta avtal också de allmänna villkor som finns att läsa på http://www.nic.se/domaner/allmanna_villkor.shtml

2.5 Särskilt om standardtjänster
Standardtjänsterna är oberoende av vilken transmissionsteknik som används för Kundens anslutning till Smooth Internet Group:s nät.

Utrymme på webbserver
Kunden tilldelas ett visst utrymme enligt orderbekräftelsen/fakturan. Standardplattform utgörs av Windows Server 2003.

Kunden kan kostnadsfritt föra över totalt en viss mängd data enligt det kontots specifikationer till och från sin webbplats per månad. Smooth Internet Group äger rätt att tilläggsfakturera Kunden för överskriden bandbredd enligt gällande prislista.

Smooth Internet Group ansvarar inte för Backup av Kundens material. Det åvilar Kunden att hålla säkerhetskopia av information som finns under tjänsten.

Smooth Internet Group ger Kunden tillgång till olika scriptfunktioner, vilka från tid till annan kan ändras.

Smooth Internet Group ansvarar inte för felavhjälpning kring av Kunden skriven eller tillhandahållen icke fungerande programkod.

Smooth Internet Group äger rätt att omgående stänga av webbhotelltjänsten om trafikmängden till och från webbplatsen överskrider det aktuella kontots gräns med 10 Gbyte under en månad, eller om Kunden visar upp en felaktig hantering av tjänsten såsom felaktig användning av scriptfunktioner, eller om kunden belastar servrar otillbörligt mycket. Information avseende varslad uppsägning eller anmodan om flytt lämnas skriftligen genom e-post eller brev med 20 dagars varsel.

E-posttjänst
Kunden äger rätt att nyttja avtalat antal mailboxar alternativt MX-Utpekning.

Kunden har möjlighet att lagra e-post på Smooth Internet Group:s mailservrar, mail utrymmet utgår från kundens totala hyrda utrymme enligt faktura.

Vid nyttjande av Smooth Internet Group:s SMTP-server är möjligheten att skicka e-post begränsad till 150 st per halvtimma, samt max 2000 per månad. Undantaget är tjänsten SMTP 10k som ger möjlighet till att skicka upp till 10 000 mail/månad.

All e-post viruskontrolleras av Smooth Internet Group:s virusprogram, om e-post innehåller virus försöker programmet i första hand rensa e-posten från virus och sedan skicka det till mottagaren, om detta inte går att genomföra kommer hela e-posten att raderas. Om kunden använder sig av Smooth Internet Group:s spamskydd kommer epost som garanterat är spam att raderas, mail som inte garanterat är spam skickas märkt till mottagaren. Kund har möjlighet att stänga av antispamjänsten under sin kontrollpanel/webbmail.

2.6 Service, drift och underhåll
Smooth Internet Group har öppet under Kontorstid. Felanmälan kan dock göras dygnet runt, 365 dagar om året genom e-post. Kunden kan göra felanmälningar via telefon, fax eller e-post, dock är e-post att föredra.
Nätverket är övervakat 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Vid eventuellt driftavbrott eller annat trafikhindrande fel som inträffar under Kontorstid, åtager sig Smooth Internet Group att skyndsamt efter felanmälan eller efter det att Smooth Internet Group har registrerat felet, påbörja åtgärder för att avhjälpa felet. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för Planerat Underhåll. Planerat Underhåll skall i möjligaste mån genomföras under lördag eller söndag 00.00 – 10.00. Vid omfattande åtgärder skall Smooth Internet Group avisera Kunden innan åtgärd vidtas genom information på hemsidan eller/och genom e-post.

Definitioner:

”Omfattande fel” – Med Omfattande fel avses ett fel som innebär omfattande störningar, av central funktionalitet eller tjänstens tillgänglighet.

”Begränsande fel” – Med Begränsade fel avses ett fel som inte innebär omfattande påverkan på tjänstens användbarhet.

”Planerat Underhåll” – Med Planerat Underhåll avses sådana åtgärder som måste vidtas uppgraderingar etc, vilket kan medföra att tjänstens tillgänglighet påverkas. Vid vissa uppdateringar kan kunden tvingas ändra sina script etc. som följd av förändringar i Smooth Internet Group:s tekniska utrustning. Kunden kan inte kräva ekonomisk ersättning vid sådana förändringar.

”Kontorstid” – Med Kontorstid avses helgfri vardag kl. 08.00 – 12.00.

2.7 Kvalitetsparametrar & Reducering av månadsavgift

Då Smooth Internet Group sköter DNS:erna för ett domännamn och konto typen är webbhotell och domännamnet används med www garanterar Smooth Internet Group en tillgänglighet till Internet på 99.5%. Vi lägre tillgänglighet krediteras kunden 1 timma = 1 dag. Garantin gäller inte ASP komponenters funktionalitet eller buggar, max ersättningen är 60 dagar(60 timmar).

2.8 Kundens åtaganden

Kunden åtar sig följande:

a) att anmäla fel till kundservice och därvid uppge anv.namn, lösenord, kontaktperson samt uppgift om hur och vid vilken tidpunkt felet uppstod, vilken tjänst som är berörd, typ av utrustning/applikation som används och en detaljerad felbeskrivning,
b) bistå med assistans och samarbete till Smooth Internet Group tekniska personal vid utförd felavhjälpning, fjärrledes eller på plats (kan vid vissa tillfällen ske utanför kontorstid),
c) att begära reducering av månadsavgiften inom fem (5) arbetsdagar efter att tjänsten åter är tillgänglig,
d) anmäla driftavbrott under aktuell kalendermånad, samt
e) att förse Smooth Internet Group med riktig och aktuell kontaktinformation.
f) att alltid skicka supportmail via kontrollpanelen eller om detta inte går bifoga användarnamn och lösenord för huvudkontot i meddelandet.
g) att alltid ange en kontaktperson som Smooth Internet Group har all konversation med vad det rör felanmälningar etc. rörande kontot, om övriga personer kontaktar Smooth Internet Group kommer dessa frågor inte att besvaras.
h) att anmäla sig till Smooth Internet Group:s nyhetsbrev för att få uppdaterad information om händelser och status rörande Smooth Internet Group:s utrustning etc. Kund som ej anmäler sig till nyhetsbreven kan aldrig hävda att denne inte fått information om denna skickats ut via Smooth Internet Group:s nyhetsbrev.

2.9 Begränsningar i Smooth Internet Group:s åtagande

I följande fall är Smooth Internet Group:s åtagande begränsat:

a) Felavhjälpning avseende Kundens egen kommunikationsutrustning,

  1. b) Driftavbrott som sker under perioder för planerat underhåll. Planerat underhåll skall i möjligaste mån genomföras under lördagar eller söndag 00:00 – 10:00. Vid omfattande åtgärder skall Smooth Internet Group avisera Kunden innan åtgärd vidtas.
  2. c) Vid felaktig felanmälan, handling eller försummelse åsamkad av Kund kan det tillkomma kostnader för Kunden för eventuella utlägg som Smooth Internet Group ådragit sig på grund av redan påbörjade åtgärder, såsom material- och resekostnader.
  3. d) Inringningsaccesser och accesser från Internet omfattas inte av tillgänglighets- och vitesgarantier – oavsett om utrustningen levererats av Smooth Internet Group eller inte.