×

Köp- och Användarvillkor

För ett gott samarbete.

Avtal

Kunder som handlar tjänster på Webbplatsen ingår ett avtal med Smooth Internet Group AB, organisationsnummer 556936-4325. Avtalen skapas specifikt för tjänster som finns på www.smoothinternetgroup.com.

1. Vem är vem?

1.1. Smooth Internet Group betecknas även som Vi, Vår, Vårt, Oss.
1.2. Kunden betecknas även som Ni, De, Er, Ert.

2. Bakgrund

2.1. Syftet med detta avtal är att undvika olika tvister som kan ske mellan parterna.
2.2. Vår ambition med denna tjänst är att hjälpa Kunden med att förbättra Kundens möjligheter inom e-handel.

3. Definition av tjänster

Smooth Internet Group ska leverera tjänsten som beskrivs i avseende offert till Kunden som ett hjälpmedel för Kundens behov som tjänsten erbjuder. Mer om
vad tjänsten erbjuder finns på www.smoothinternetgroup.com.

4. Immateriella Rättigheter

Smooth Internet Group är leverantör till produkten/tjänsten som beskrivs på Webbplatsen och i offerter, och innehar samtliga immateriella rättigheter för såväl utveckling som avkastning på produkten eller tjänsten.

5. Sekretess

Båda PARTERNA förbinder sig gentemot den andre att inte yppa företagshemligheter som man fått del av med anledning av detta samarbetsavtal från den andre PARTEN till tredje person. Sekretessen gäller samtliga anställda hos respektive part.

6. Ansvar

6.1. Kunden tillhandahåller betalning till Smooth Internet Group. Summan som ska betalas beskrivs i kundens offert.
6.2. Smooth Internet Group tillhandhåller ansvaret att produkten fungerar som beskrivs på www.smoothinternetgroup.com.
6.3. Smooth Internet Group är förpliktigad att följa svensk lag och följa de licensbestämmelser som branschen tagit fram.

7. Avbrott

Smooth Internet Group tillhandahåller inte skyldighet att tilldela rabatter eller återdebitering vid eventuella avbrott som inte är längre än fem (5)
arbetsdagar.

8. Reklamationer

Reklamation beträffande Smooth Internet Groups tjänster ska ske omgående och skriftligt för att vara gällande. Parterna har enats om att en reklamation som inte kommit Smooth Internet Group tillhanda senast 30 dagar efter det inträffade, får inte göras gällande.

9. Priser

Priser för produkten/tjänsten anges i Offerten.

10. Fakturering

10.1. Om inget annat anges i offerten sker faktureringen månadsvis eller årsvis och betalningsvillkoren är 30 dagar netto med dröjsmålsränta på 8%, samt 60,00 kr i påminnelseavgift.

10.2. Kunden har rätt till tjänsten under hela betalningsperioden.

11. Avtalens Giltighetstid och Uppsägningstid

11.1. Avtalet gäller från och med dess undertecknande och tillsvidare. Produkten eller tjänsten ska levereras senast tio (10) arbetsdagar efter påskrift, eller efter angivna tider i offerten som timarbeten beskrivs ska ta.

11.2. Om Kunden vill säga upp tjänsten ska detta ske skriftligt via www.smoothinternetgroup.com. Uppsägningstiden är tre (3) månader.

11.3. Om Kunden säger upp avtalet innan betalningsperiod har löpt ut kan inte kunden kräva tillbaka återstående belopp som inte har utnyttjats.

12. Ändringar

Avtalet kan då och då ändras av Smooth Internet Group. Säljaren är då skyldig att meddela detta skriftligt via e-post eller post

13. Tvister

Tvist med anledning av Avtalet ska prövas av allmän domstol.